Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và VnCrawl (“chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của vncrawl.com của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận dịch vụ, sản phẩm, thông tin, nội dung trên website vncrawl.com

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào vncrawl.com vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận sử dụng

1. Quyền gắn với Dịch vụ

VnCrawl có quyền sở hữu trí tuệ và duy trì mọi quyền lợi đối với Dịch vụ và sản phẩm của mình.

2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của VnCrawl theo thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ khi chưa được sự cho phép của VnCrawl.

VnCrawl sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ.

VnCrawl có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.

Tiện ích

Tìm kiếm theo vị trí

Xem kết quả của Google search từ các vị trí, quốc gia, ngôn ngữ trên các thiết bị khác nhau hoàn toàn miễn phí.

Text to Speech

Chuyển văn bản thành giọng nói đầy cảm xúc. Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Plugin Google Translate (Đa ngôn ngữ)

Dịch bài viết với 130+ ngôn ngữ

Plugin Text To Speech Google (Đa ngôn ngữ)

Chuyển nội dung bài viết thành audio với giọng đọc google (40+ ngôn ngữ, 220+ giọng đọc). Tạo Feed podcast, dùng để đăng ký các kênh podcast như Google, Apple, Spotify, Amazon ...